+359 888 252 646 +359 887 351 783

Счетоводно обслужване

 • Обработване на първични счетоводни , включително: фактури за покупки, продажби, авансови отчети, банкови операции и движения по касата;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан ,съобразен с дейността на фирмата;
 • Изготвяне на месечни справки декларации и на дневници за покупките и дневници за продажбите , VIES декларации, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • Регистрация по ЗДДС на ЮЛ и ФЛ;
 • Обслужване на ФЛ, регистриране по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на декларации, документи или данни по Интрастат за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО;
 • Изготвяне и подаване на регистрационни и отчетни форми към Българска народна банка във връзка с получени или предоставени заеми от ЧЛ;
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
 • Изготвяне на периодични отчети за нуждите на управлението;
 • Изготвяне и подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ на физически лица.

Регистрация на фирма

 • Съдействие с подготовка на документи, плащане на такси и вписвания, предоставени от наши подизпълнители, доказани специалисти в своята област.

ТРЗ/Payroll и личен състав

 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания, включително за превод на работни заплати, осигурителни вноски, данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения и други плащания, във вид и по начин удобен за клиента;
 • Изготвяне на декларации 1 и 6 и подаването им;
 • Изготвяне и предоставяне на платежен фиш за всяко наето лице по e-mail или на хартиен носител;
 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на необходимите документи във връзка със сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и представяне на болнични листове пред Националния осигурителен институт (НОИ);
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на специфични отчети за нуждите на управлението.

Данъчна защита

 • Съдействие при участие в ревизии и проверки от органите на НАП, НОИ и други държавни институции, както и подготовка и подаване на необходимите документи и справки;
 • Съдействие за данъчна защита при обжалване на ревизионни актове. Съдейстиве при одиторска заверка на ГФО;

Консултации

 • Консултиране по актуалното счетоводно и данъчно законодателство.

Други услуги

 • Одиторски и правни услуги, предоставени от наши партньори, доказани специалисти в своята област.